گالری تصاویر چشم انداز دودانگه

 • جعفركلا دودانگه
 • سد شهيد رجائی ساری
 • جعفركلا دودانگه
 • دودانگه ساری
 • دودانگه ساری
 • پائیز دودانگه
 • دودانگه افراچال
 • دودانگه ساری
 • دودانگه ساری
 • دودانگه ساری
 • دودانگه روستای مجی
 • دومیرکلا و تلارم
 • پائیز دودانگه
 • طبیعت دودانگه
 • دودانگه ساری
 • دودانگه ساری
 • برج رسکت دودانگه
 • زمین شالی دودانگه
 • دودانگه ساری
 • دودانگه سلری
 • دودانگه ساری
 • منطقه دودانگه ساری
 • فریم شهر
 • دودانگه ساری
تصویر روز
سخن شهدا
 • شهید سید موسی میرصادقی (روستای سنگده): ما تا آخرین قطره خونمان و تا آنجائیکه نفس می کشیم از وفاداری به اماممان دست برنمیداریم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط