باکاروان عشاق

شهيدان عارفـان وادي صـدق و صفـايند

شهيدان اسوه هاي خوبي و مهر و وفايند

شهيدان محـرم اســرار خـلّاق رحيــمند

شهيـدان رهــروان راه ســرخ كربـلايند

****

از قفـس بايـد پريــد و سـوي حق پرواز كرد

از جهــان بايــد بريــد و عاشقــي آغـاز كرد

غرق در خون ليك لبخنـدي به لب دارد چرا ؟

چون كه معشوقش در رحمت به رويش باز كرد

****

شهيـدان بندگــان خالـص ربّ وَدودند

به جز فكر لقاء حق ، همه از دل زُدودند

كبوترهاي خونين بال بر دست ملائك

به سـوي عـرش اعلـي (ع) در صُعودند

 

****

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید سید محمد رضائی (روستای سنگده): با آگاهی و شناخت و یقین می روم به سوی جنگ و جهاد و به سوی خدا و به سوی شهادت و بالاخره به سوی سعادت ابدی
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط