ورزشی

بر اساس قرعه کشی انجام شده گروه بندی سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال یادواره شهدای دودانگه در رده جوانان به شرح ذیل اعلام می گردد:
گروه1. دادوکلا(الف)-امامزاده علی بندرج-پرکوه(ب)-شلدره
گروه2. کرچا-رسکت سفلی-درزیکلا-ورمزآباد
گروه3. محمدآباد-قلقل-شلیمک
گروه4. پرکوه(الف)-خوشرودبار-دادوکلا(ب)
گروه5. تلاوک-واودره-سنگده(ب)
گروه6. سودکلا-میانا-دادوکلا(ج)-دومیرکلا
گروه7. سنگده(الف)-تلارم-ولیکبن(ب)-مرگاب سفلی
گروه8. ولیکبن(الف)-استخرسر-مرگاب علیا-امامزاده علی فریم

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید مصطفی چمران: خدایا من کوچکم ، ضعیفم و ناچیزم ، پرکاهی در مقابل طوفانها هستم؛ به من دیده ای عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را براستی بفهمم و بدرستی تدبیر کنم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط