فوتسال

گروه اول:پرکوه الف - مسکوپا 9 صبح سنگده ب - دامادکلا 9:40 گروه دوم:شلیمک - میانا 10:20 رسکت‌علیا - کندلک 11 گروه سوم:سنگده الف - تلارم 11:40 مرگاب‌علبا - پرکوه ب 12:20 گروه چهارم: دومیرکلا - واودره 13 فریم‌شهر - مرگاب‌سفلی 13:40 **داشتن بیمه الزامیست، بدون بیمه احازه بازی داده نمیشود. **نوشتن نام شهدا یا نام محل و شماره‌ی پیراهن مورد تأکید است.

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید علی حسینی: خدایا، ریشه‌های این علاقه به دنیا را در خاک وجود من بخشکان و تارهای این وابستگی را در زوایای قلب من بسوزان. خدایا، عشق به این لجنزار متعفن که جامه مخالفت با تو را بر من پوشانده است. تو این جامه را از تن من بیرون آور.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط