جدول بازیها ی دورسوم

نتیجه وجدول زمانبندی برگزاری سومین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان مرحله سوم پنجشنبه 12/2/92

ردیف

نام تیم  ها

ساعت  بازی

1

سنگده

واودره

هفده وسی

سه- یک

2

امامزاده علی  بندرج

درزیکلا

هجده وپانزده

صفر- چهار

3

مرگاب سفلی

مجی

نوزده

سه-   صفر

4

رسکت علیا

تلاوک

نوزده وچهل وپنج

دو-  یک

5

کرسب

سودکلا

بیست وسی

دو-- صفر

6

رسکت سفلی

میانا

بیست ویک وپانزده

سه-یک

7

شلدره

جعفرکلا

بیست ودو

دو-پنج

 8

دادوکلا

محمدآباد

بیست ودو چهل وپنج

چهار -چهار

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید عبدالرضا خورشیدی (روستای پاجی): خوشحالم که این جان ناقابل خویش را فدای اسلام و قرآن و مکتب محمد(ص) میکنم و افتخار میکنم که فرهنگ و هدف من اسلام و قرآن است.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط