جدول و نتیجه بازی ها دور چهارم

جمعه 13/2/92

ردیف

نام تیم ها

ساعت بازی

1

کرچا

رزیکلا

ده

یک-یازده

2

سنگده  

امامزاده علی  بندرج

ده وچهل وپنج

پنج-سه

3

پاچی

تلاوک

یازده وسی

یک-یک

4

مرگاب سفلی

رسکت علیا

دوازده وپانزده

یک-سه

5

پرکوه

میانا

چهارده

پنج-دو

6

کرسب

رسکت سفلی

چهارده وچهل وپنج

پنج-دو

7

تلارم

محمدآباد

پانزده ونیم

صفر-پنج

8

شلدره

دادوکلا

شانزده وپانزده

دو-سه

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید احمد سلیمانی: بارالها می خواهم تشنه شهید شوم تا از بوی زهرا (س) و حسین (ع) عطراگین شوم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط