حمد و سپاس مرخدایی را که توفیق نگاشتن داستان زندگی جمعی از بهترین بندگان خود را به ما ارزانی داشته است. چه افتخاری از این بهتر که با سرگذشت خوبان آشنا شویم. چه سعادتی از این بالاتر که با فرشتگان سبک بال هم سخن گردیم. بارالها با یاری توقدم در این راه دشوارمینهیم و با توکل به تو امیدواریم تا از این آزمایش سربلند بیرون آییم.

غلامعلی رحمانی
نورعلی خورشیدی
ولی اله شجاعی
عین اله رمضانی
محمدعلی شجاعی
خدابخش عشقی
علی اکبر اکبری پرکوهی
باباعلی کوهزادی
احمدعلی خورشیدی
محمد جولانژاد
جلیل سلمانی
جانعلی زارع
سید خلیل فتاحی
حسن عباس زاده
علی رضائی
امامقلی رضائی
قربانعلی باقری
علی حیدرزاده
رمضانعلی احمدی
سعید ادیبی
محمد علی آبادی
محمدرضا عباسی
ناصر محمدی
غلامعلی الیاسی
محمدعلی امیری
عین اله احمدی
حسن صفری
حسن قلی پور
میر خالق مختاری
سید عبدالمجید تقوی سنگدهی
یعقوب حسینی
علی طالبی
رضا خلیلی
خالق امینی (جاویدالاثر)
رضا فلاح
ابوذر نوری
حسین قربانی
علیرضا عباس زاده
غلامرضا رضائی
حسین حمیدی
غلامرضا قلی نژاد
علی صباغی
حسن یوسفیان
محمدابراهیم کاظمی
مرتضی وفائی
فرج اله نوری
سید زین العابدین هاشمی
دوستعلی بابائی
علی محمدی
محمد نوروزی
بهرام قلی پور
زلفعلی غلامی
علی اکبر قربانی
توکل خلیلی
سید اسداله رحمان پور
حسن باکری
نورعلی عالی نژاد
همت روحی پرکوهی
یداله صادقی پرکوهی
حسن شجاعی
محمود امامی
قاسمعلی شاه طوری
اسفندیار (علی) سلمانی
علی علی پناه
عیسی براری
سید غلامرضا جعفری
سید ابراهیم صالحی
سید حسن فتاحی
ایرج رضائی
عزت اله عبدی
بخشعلی نژادی
عباس توکلی
نوراله مسلمی
سید جمال طالبی
کیومرث جعفری
یوسفعلی یوسفی
حسن امیری
عبدالرضا احمدی
سید غلامرضا عمادی
احمدعلی رجبی
قباد (نادعلی) رجبی
سید احمد تقوی
قربانعلی اسماعیلی
شمس الدین کیاء
عبدالعلی حیدری
عین اله اسلامی
علیرضا طالبی
محمدتقی امیری
علی اکبر کاویانی
مرادعلی عباسی
مهدی قلی زاده
حسن شاکری
ولی اله یوسفی
علی اکبر شیرزادی
ابراهیم معتمدی
بماندعلی مردانی
رشید جعفری
مجید جعفری
عیسی نوروزی
قنبرعلی ذلیکانی
عسکری خادمی
محمدتقی فلاح پور
عبدالرضا خورشیدی
علی برزگر
اسماعیل اسدیان
علی اصغر مصطفوی
محمد کاظم اعزی
رضاعلی عالیشاه پرکوهی
رضا روحی پرکوهی
نجات علی نوذری
یوسفعلی جولائی
عیسی حسینی
یوسفعلی ضامنی
سید مصطفی فتاحی
سید حسن جعفری
رمضانعلی زارع
عظیم باقری
ذات اله هاشمی
موسی طالبی
عباسعلی صادقی
حجت اله قربانی
روشنعلی رسکتی
علی اصغر یوسفی
صادق محمدی
علی امیری
عبدالعظیم حیدری
بهر